Reklamációs rend

Panaszkezelési eljárás

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Panaszkezelési eljárás, valamintaz Abacus Electric, s.r.o., ID No: 45022828, székhelye: Planá 2, irányítószám: 370 01, bejegyezve a České Budějovicei Kerületi Bíróságon vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 1228-as betét (a továbbiakban: "Eladó") az Eladó és a Vevő között a webáruházon keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") alapján a Vevő (a továbbiakban: "Vevő") által az Eladótól vásárolt árukra vonatkozik, és az adásvételi szerződés szerves részét képezi.

1.2 A vevő fogyasztó vagy vállalkozás.

 • Fogyasztónak minősül minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy szakmája önálló gyakorlása körén kívül köt szerződést ("fogyasztó").
 • Vállalkozó az a személy, aki önállóan, saját számlájára és felelősségére jövedelemszerző tevékenységet folytat kereskedelmi vagy hasonló módon, azzal a szándékkal, hogy ezt rendszeresen nyereségszerzés céljából teszi (a továbbiakban:vállalkozó).
 1. PANASZPOLITIKA

2.1 Az Eladótól vásárolt minden egyes termékhez számla, szállítási és jótállási igazolás tartozik. Egyetért a szállítási és jótállási jegyben felsorolt jótállási feltételekkel, amelyek a termék weboldalán találhatók a következő címen www.abacus.cz, eshop.salente.hu és eshop.evolveo.hu (a továbbiakban: webáruház) az elektronikus megrendelés megerősítésével a vevő megerősíti. Az elektronikus megrendelés megerősítése a megrendelést befejező gombra kattintással történik. Az áru cseréje esetén a vevő új szállítási és jótállási kártyát kap, amely tartalmazza a termék új sorozatszámát, ha az áru sorozatszáma rögzítve van. A további igénylések, ha vannak, az újonnan kiadott sorszám alapján történnek.

2.2. A jótállás időtartama hónapokban kifejezve a webáruház árukártyáján és a Szállítási és jótállási jegyen szerepel, Ha a vásárlás használt termék, az eladó nem felel a terméknek a vevő általi átvételkor meglévő használati vagy elhasználódási szintjének megfelelő hibákért, és a termék hibáiért való felelősségi jogok megszűnnek, ha azokat a termék vevő általi átvételétől számított 12 hónapon belül nem gyakorolja. A fogyóeszközökre vonatkozó jótállás az áruk első használatba vételével megszűnik. Az értékesített szoftverre a gyártó garanciát vállal, és az a hordozó olvashatóságára vonatkozik. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig az áru reklamáció alatt állt.

2.3 Ha a Vevő eltérést tapasztal a Szállítási és Jótállási Kártya és a ténylegesen leszállított áru között (típusban, mennyiségben vagy állapotban), nem kapott helyesen kitöltött Szállítási Kártyát a szállítmánnyal együtt, vagy sérült vagy hiányos árut kapott, a Vevő köteles az ilyen hibát az Eladótól haladéktalanul reklamálni.

2.4 A Vevő a hiba felfedezését követően a jótállási időn belül indokolatlan késedelem nélkül reklamációt nyújthat be. Az eladó nem felel a kár mértékének növekedéséért, ha a vevőa hiba ismerete ellenére használja az árut. A vevőnek a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül pontosan meg kell határoznia a hibát, és tájékoztatnia kell az eladót az eladó választott hibafelelősségi jogáról. A vevő hibás teljesítésből eredő jogairól az eladó általános szerződési feltételei adnak tájékoztatást.

2.5 A Vevőnek személyesen kell átadnia vagy elküldenie a reklamált árut, megfelelően becsomagolva a sérülések ellen, a címre:

Abacus Electric, s.r.o.
Panaszok osztálya
37001 Planá 2

Czech Republic

 

Az árukat egy kitöltött reklamációs űrlap kíséri.

A vevő a követelés elküldése előtt eltávolítja a SIM-kártyákat és a memóriakártyákat. A memóriakártyákat csak akkor küldik el a reklamációval együtt, ha az akkumulátor gyorsan lemerül, vagy a mobiltelefon kikapcsol.


2.6 Az igényelt áru átvételekor az Eladó alkalmazottja értékeli a kitöltött adatok pontosságát és megvizsgálja az árut. Abban az esetben, ha a reklamáció feltételei nem teljesülnek, a vevővel egyeztet a további teendőkről. Az Eladó írásos visszaigazolást ad a Vevőnek arról, hogy a Vevő mikor jelentette be a reklamációt, mi volt a reklamáció tartalma, és a Vevő a reklamáció kezelésének milyen módját kérte. Továbbá a panasz kezelésének időpontjáról és módjáról szóló visszaigazolást, beleértve a javítás megerősítését és a javítás időtartamát, vagy a panasz elutasításának írásos indoklását.

2.7 Az Eladó köteles a Vevő követelését indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a követelés keltétől számított 30 napon belül rendezni, kivéve, ha hosszabb határidőben állapodtak meg. A követelések rendezésére vonatkozó határidő felfüggesztésre kerül, ha az eladó nem kapta meg a követelés rendezéséhez szükséges összes dokumentumot, például az áru részeit, egyéb dokumentumokat stb.

2.8 A kiegyenlített követeléseket az Eladó költségére visszaküldi a Vevőnek a Vevő által megadott címre.

2.9 A Vevő viseli a követelés elutasításának kockázatát:

 • A terméken lévő védőpecsétek és címkék megsértése, ha vannak ilyenek (kivéve, ha a megsértés a normál használat során történik).
 • Az eladó saját jelölésének sérülése vagy eltávolítása, ha az a terméken megtalálható (személyi számítógépek alkatrészei stb.).

2.10 Az Eladó nem felel a hibákért a következő esetekben:

 • ha a termék az átvételkor hibás, és a vételárból a hiba miatt árengedményt állapítottak meg,
 • ha az árut használták, és a hiba megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette,
 • a hibát a szokásos használatból vagy a termék jellegéből (pl. a hasznos élettartam lejártából) adódó elhasználódás okozta,
 • a hibát a vevő okozta, és azt nem rendeltetésszerű használat, tárolás, nem megfelelő karbantartás, manipuláció vagy mechanikai sérülés okozta,
 • a hibát az eladó által nem befolyásolható külső esemény okozta (pl. számítógépes vírus, az elemek vagy vis maior stb. által okozott kár).
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1 A Vevőnek, aki vállalkozás, a reklamáció benyújtása előtt ki kell töltenie az Eladó weboldalán található RMA űrlapot. Ha a hibás teljesítésből eredő jogait a hiba kijavítással történő megszüntetése formájában gyakorolja, és a kijavítás elvégzésére más személyt jelölnek ki, akkor ezt a jogot mindig ezzel a személlyel együtt gyakorolja.

3.2 A reklamációhoz szükséges, hiányos kísérő dokumentumok (szállítólevél, a szállított áruk listája stb.) ismételt kézbesítése esetén az Eladó jogosult a vállalkozó Vevőnek 500 CZK díjat felszámítani ezen dokumentumok felkutatásáért). Jogosulatlan vagy el nem ismert reklamáció esetén az eladó fenntartja a jogot, hogy 500,- CZK-ig terjedő kötbért és a szállítási költséget felszámítsa.

3.3 A Vevő, aki vállalkozó, beleegyezik, hogy az Eladónak az áru hibájáért való felelősségéből eredő vagyoni követelését beszámítja az Eladóval szembeni, egy hónapnál régebben lejárt kötelezettségébe.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1 A Vevő a rma.plana@abacus.cz címre küldött e-mailben léphet kapcsolatba az Eladóval.

4.2. Ez a panaszeljárás 2023. január 6-án lép hatályba.